Ogłoszenia

13 październik 2023 r.

„Budowę ogrodzenia w Plewiskach na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB” nr referencyjny 19/2023/TI

formularz ofertowy
kosztorys ofertowy
kosztorys
OPZ
Oświadczenie Ukraina
WZÓR UMOWY budowa ogrodzenia w Plewiskach
załącznik nr 4 RODO IWNiRZ_Klauzula_umowa
zaproszenie do składania ofert
informacja o wyborze

12 październik 2023 r.

Zakup oraz dostawę węgla opałowego Ekogroszek dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny w Stęszewie przy ulicy Mosińska 8” nr referencyjny 17/2023/TI
Zamawiający modyfikuje formularz cenowy

formularz cenowy
formularz cenowo-ofertowy
OPZ ekogroszek
Ustawa Ukraina
wzór umowy na zakup węgla
zakup i dostawa Węgla do Stęszewa
zaproszenie do składania ofert węgiel opałowy
informacja o wyborze

04 październik 2023 r.

Postępowanie nr PIB 16/2023/TI  - Wykonanie przeglądów pięcioletnich budynków i obiektów budowlanych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

formularz cenowo ofertowy
formularz cenowy zad 1
formularz cenowy zad 2
formularz cenowy zad 3
formularz cenowy zad 4
wzór umowy
załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 3 Oświadcz. o nie podl. wykluczeniu
załącznik nr 4 RODO IWNiRZ_Klauzula_umowa
zaproszenie do składania ofert
informacja o wyborze

20 wrzesień 2023 r.

Postępowanie nr 15/2023/TI "Zakup i dostawa przyczepy rolniczej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy"

22.09.2023 - Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia o informacje „PRZYCZEPA ROLNICZA TYPU TANDEM”

formularz cenowo ofertowy
opis przedmiotu zamówienia
zaproszenie do składania ofert
załącznik 3 Oświadcz. o nie podl. wykluczeniu
zał. 4 Klauzula_RODO
wybór oferty
informacja o wyborze

13 wrzesień 2023 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.

obwieszczenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
regulamin przetargu
formularz ofertowy
informacja o wyborze

Sprzedający dnia 18 września 2023r. zmienia treść:

obwieszczenia o pisemnym przetargu nieograniczonym (pkt. I)
regulaminu pisemnego przetargu nieograniczonego (paragraf 2 pkt. 4)

1 sierpnia 2023 r.

Postępowanie nr 12/2023/TI „Zakup oraz dostawa specjalistycznego oprogramowania do analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) wraz z jednostką sterującą oraz szkoleniem personelu z obsługi oprogramowania dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego"


19 lipca 2023 r.

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE dot. „Zakupu wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem deszczowni szpulowej oraz przygotowaniem kompleksowej dokumentacji na terenach Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w Plewiskach oraz Pętkowie”


26 czerwca 2023 r.

Postępowanie nr 11/2023/TI "Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i/lub środków ochrony indywidualnej dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin zielarskich – PIB"

6 czerwca 2023 r.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 41B zapisanego w KW Nr PL1Z/00044226/2, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku biurowo-usługowego.


2 marca 2023 r.

Postępowanie nr 8/2023/TI "Zakup i dostawa tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy"

W związku z modyfikacją formularzy cenowych dla zad. nr 1 i 2, Zamawiający zmienia termin przesyłania ofert na dzień 15.03.2023 r.
godz. 13.00.


2 marca 2023 r.

Postępowanie nr 6/2023/TI "Dostawa środków czystości na potrzeby Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w Poznaniu"


27 lutego 2023 r.

Postępowanie nr 5/2023/TI „Dostawa papieru do drukowania dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego” 


27 lutego 2023 r.

Uwaga: Zamawiający unieważnia postępowanie nr 3/2023/TI z uwagi na błąd Zamawiającego


22 lutego 2023 r.

Postępowanie nr 3/2023/TI - Dostawa papieru do drukarek dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego


22 lutego 2023 r.

Postępowanie nr 2/2023/LS - Zakup lnu brązowego, wysokolinolenowego dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego


16 lutego 2023 r.

Postępowanie nr 1/2023/TI - Dostawa środków czystości dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego


16 sierpnia 2022 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu ogłasza nabór na
stanowisko administracyjne ds. spraw pracowniczych

Miejsce pracy: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań
Etat: 1
Data ogłoszenia: 16 sierpnia 2022 r.
Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wymagania stawiane Kandydatom:
Wykształcenie wyższe (preferowane prawne, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne),
Minimum 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą spraw pracowniczych,
Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), systemów ZUS,
Doświadczenie w pracy związanej z obsługą spraw pracowniczych (preferowane w nauce),
Zdolności analityczne, dokładność i wnikliwość w wykonywaną pracę,
Umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów,
Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Zakres obowiązków:
1. Dopełnienie formalności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
3. Kompletowanie dokumentów dla sporządzenia wniosków emerytalnych i rentowych pracowników.
4. Wykonywanie czynności w zakresie ochrony zdrowia pracownika.
5. Zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych z ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych dla ubezpieczonych.
6. Obsługa Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora Instytutu.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone okresem próbnym.
2. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.
3. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku.
4. Możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań, wymagane będą dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną CV oraz listu motywacyjny na adres e-mail: rafal.spachacz@iwnirz.pl, w tytule „ Nabór - stanowisko administracyjne ds. spraw pracowniczych” w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r. z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IWNIRZ – PIB z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IWNIRZ – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IWNIRZ – PIB jako potencjalny pracodawca,
2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IWNIRZ – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IWNIRZ – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IWNIRZ – PIB.


11 sierpnia 2022 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu ogłasza nabór na
stanowisko administracyjne ds. nieruchomości

Miejsce pracy: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań
Etat: 1
Data ogłoszenia: 11 sierpnia 2022 r.
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2022 r.

Wymagania stawiane Kandydatom:
Wykształcenie wyższe (preferowane prawne, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne),
Minimum 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letni na stanowisku samodzielnym,
Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), systemów informacji geodezyjnej,
Doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem/administrowaniem nieruchomościami,
Zdolności analityczne, dokładność i wnikliwość w wykonywaną pracę,
Umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów,
Umiejętność pozyskiwania informacji w zakresie stanu prawnego nieruchomości,Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Zakres obowiązków:
- Prowadzenie spraw dotyczących bieżącego gospodarowania nieruchomościami Instytutu, w tym gruntów oraz lokali użytkowych i mieszkalnych.
- Prowadzenie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami Instytutu, w szczególności ich wydzierżawiania oraz sprzedaży.
- Prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości przez Instytut.
- Bieżąca aktualizacja dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w szczególności w księgach wieczystych i rejestrach gruntów.
- Uzyskiwanie wypisów z ksiąg wieczystych oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.
- Kontrolowanie realizacji umów dzierżawy oraz innych umów dotyczących nieruchomości.
- Załatwianie bieżących spraw z dzierżawcami i najemcami nieruchomości Instytutu.
- Przygotowywanie oceny porównawczej ekonomicznych skutków wydzierżawienia nieruchomości oraz wykorzystania ich samodzielnie przez Instytut.
- Przygotowywanie na polecenie Dyrektora Instytutu informacji o stanie majątku Instytutu.
- Prowadzenie spraw dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ( w tym deklaracji ).
- Prowadzenie wszelkich innych spraw dotyczących nieruchomości Instytutu.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone okresem próbnym.
2. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.
3. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku.
4. Możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań, wymagane będą dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną CV oraz listu motywacyjny na adres e-mail: rafal.spachacz@iwnirz.pl, w tytule „ Nabór - stanowisko administracyjne ds. nieruchomości” w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2022 r. z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IWNIRZ – PIB z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IWNIRZ – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IWNIRZ – PIB, jako potencjalny pracodawca,
2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IWNIRZ – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IWNIRZ – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IWNIRZ – PIB.


9 sierpnia 2022 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu ogłasza nabór na
stanowisko administracyjne ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju

Miejsce pracy: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań
Etat: 1
Data ogłoszenia: 9 sierpnia 2022 r.
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2022 r.

Wymagania stawiane Kandydatom:
Wykształcenie wyższe (preferowane prawne, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne),
Minimum 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letni na stanowisku samodzielnym,
Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), systemów informacji prawnej,
Doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych oraz obszarami nauki, marketingu, public relations i komunikacji społecznej,
Doświadczenie w zakresie działalności naukowo-badawczej,
Zdolności analityczne, dokładność i wnikliwość w wykonywaną pracę,
Umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów,
Umiejętność pozyskiwania informacji i doświadczenie w aplikowaniu o środki pozabudżetowe,
Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Zakres obowiązków:
1. Współpraca z innymi jednostkami Instytutu, organami administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania, oraz ewaluacji projektów rozwojowych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych,
2. Przygotowywanie dokumentów strategicznych Instytutu, w tym niezbędnych do przedłożenia wniosków o finansowanie bądź projektów wdrożeniowych,
3. Współpraca z kluczowymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie innowacyjnej działalności Instytutu dotyczącej komercjalizacji nowych rozwiązań, produktów i rynków zbytu,
4. Aktywne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i instytucjonalnych wspierających działalność Instytutu,
5. Koordynowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja strategii rozwojowych i wdrożeniowych Instytutu,
6. Promowanie innowacyjnych produktów i usług, związanych z badaniami i wdrożeniami prowadzonymi w Instytucie,
7. Opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących promocji potencjału badawczego, rynkowego i wdrożeniowego,
8. Realizacja innych zadań i projektów zleconych przez kierownictwo Instytutu.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone okresem próbnym.
2. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.
3. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku.
4. Możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań, wymagane będą dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną CV oraz listu motywacyjny na adres e-mail: rafal.spachacz@iwnirz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2022 r. z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IWNIRZ – PIB z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IWNIRZ – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IWNIRZ – PIB, jako potencjalny pracodawca,
2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IWNIRZ – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IWNIRZ – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IWNIRZ – PIB.


17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1112 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.

 


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1111 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.

 


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1110 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.

 


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1108 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.

 


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1106 i 1107 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1105 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


17 grudnia 2020 r.

 

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1104 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1103 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1097 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1095 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1093 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1092 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 
17 grudnia 2020 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1091 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


 

31 października 2019 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (laboratorium Instytutu) nr A w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Witaszycach przy ul. Słupskiej 4 wraz z udziałem wynoszącym 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 964/15 AM 2 obręb 0019 Witaszyce, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1091 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1092 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1093 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1094 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1095 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1096 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1097 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1098 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1099 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1101 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1102 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1103 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1104 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1105 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1106 oraz 1107 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1107 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1108 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1109 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1110 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1111 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1112 AM2 obręb 0019 Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


15 października 2019 r.

W związku ze zbliżającym się terminem obchodów jubileuszu 90’lecia istnienia IWNiRZ Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ogłasza konkurs na opracowanie nowego logotypu Instytutu. Konkurs skierowany jest do artystów grafików, studentów i uczniów uczelni artystycznych oraz pasjonatów sztuk wizualnych.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i ma charakter ogólnopolski.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym każdą pracę należy złożyć w odrębnym opakowaniu/ na odrębnym nośniku lub w odrębnym mailu.

Logo służyć będzie celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym oraz korespondencyjnym. Projekt powinien być możliwy do wykorzystania na plakatach, papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i elektronicznych, prezentacjach oraz grafice internetowej, w różnych formach, i rozmiarach, zarówno w kolorze jak i w postaci monochromatycznej.

Wymogi dodatkowe stawiane projektowi: wykonanie w technice grafiki wektorowej.

Prace należy składać do środy 20 listopada do godz. 19, na adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Polska

Sekretariat

lub mailowo w formacie .pdf, .jpg

Na adres: sekretariat@iwnirz.pl

W tytule proszę wpisać LOGO IWNIRZ

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 1000 PLN brutto.

W przypadku niezadawalającego poziomu prac, organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w poniedziałek 25 listopada na stronie internetowej organizatora oraz pod adresem:

Ze względu na duża ilość przesłanych prac, oraz wysoki, wyrównany poziom zgłoszonych projektów, zgodnie z pkt VI .2 regulaminu konkursowego - termin oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony o 10 dni roboczych.

W związku z powyższym informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie do dnia 9 XII 2019r.

 

Szanowni Państwo - Komisja Konkursowa informuje, że z przyczyn niezależnych wyniki konkursu na Logo IWNiRZ oraz informacje o laureacie, opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na stronie BIP - w środę 11go grudnia 2019r. 

 

Szanowni Państwo

Po długotrwałych obradach, Komisja Konkursowa pragnie poinformować, że spośród nadesłanych w ramach niniejszego konkursu prac, nie wyłoniono żadnego laureata, tym samym konkurs na projekt Logo IWNiRZ nie został rozstrzygnięty.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

https://www.e-bip.org.pl/iwnirz/18114 w zakładce Ogłoszenia

-- pobierz w wersji PDF --


16 maja 2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 AM 2 o łącznej powierzchni 1,6362 ha położonych we wsi Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.

ogłoszenie o przetargu
regulamin przetargu
Formularz Ofertowy

 


8 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 62/18 AM 1 położonej w Pętkowie, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w budowie.

ogłoszenie o przetargu
regulamin przetargu
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
ogłoszenia